صفحه اصلی تماس با ما پرسش و پاسخ امروز ۱۸ تیر ۱۳۹۹ فارسی English
شرايط فروش


شرايط مزایده 2 فروند هواپیمای سسنا 185 و قطعات يدكي مربوطه

شرکت هواپیمایی خدمات ویژه

الف) موضوع مزايده:


 • شركت هواپيمايي خدمات ويژه در نظر دارد دو فروند هواپيماي سسنا 185، 4دستگاه موتور، 5 دستگاه ملخ و قطعات نو و مستعمل هواپيماهاي مذكور را با وضعيت موجود، بصورت يكجا يا به تفكيك،با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت (setadiran.ir) از طريق مزایده عمومي با شماره سيستمي 100951277000001، به بالاترين قيمت پيشنهادي به متقاضيان حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد.
 • اقلام مورد مزايده و تضامين مربوطه :

رديف

اقلام

وضعيت

شناسه يا

P/N

تعداد

S/N

مبلغ تضمين مزايده

ريال

توضيحات

1

سسناE 185

Ground

EP-DEE

1

1042-185

90.000.000


2

سسناA 185

Ground

EP-KAZ

1

0357-185

90.000.000


3

موتور

Overhauled

F470-IO

1

R-089985

20.000.000


4

موتور

Repairable

F470-IO

1

453020

10.000.000


5

موتور

Repairable

F470-IO

1

F-4-135055-Cs

10.000.000


6

موتور

Repairable

F470-IO

1

F71-135769-Cs

10.000.000


7

ملخ

Overhauled

5-0752.24

1

020525

10.000.000


8

ملخ

Repairable

5-0752.24

1

612088

4.000.000


9

ملخ

Repairable

5-0752.24

1

911151

4.000.000


10

ملخ

Repairable

5-0752.24

1

612398

4.000.000


11

ملخ

Repairable

5-0752.24

1

615681

4.000.000


12

قطعات يدكي نو

New

-----------------

4213

--------------------------

170.000.000

*طبق ليست

13

قطعات عمردار

New/Overhauled

-----------------

67

--------------------------

50.000.000

*طبق ليست

14

قطعات عمردار

Repairable

-----------------

16

--------------------------

5.000.000

*طبق ليست
ب )تعهدات مزايده گزار:

 • فراهم نموده شرايط بازديد از اقلام مورد نظر

تبصره1: بازديد بيش از يكبار بلا مانع مي باشد.

 • حضور متقاضي يا نماينده تام الاختيار وي (با ارائه معرفي نامه) در زمان گشایش پاکات بلا مانع می باشد.

تبصره 2 : در خصوص اشخاص حقوقي ، معرفي نامه با امضاي بالاترين مقام دستگاه باشد.

 • حداكثر ظرف 72 ساعت اداري بعد از اعلام برنده، در صورتيكه مزايده برنده دوم نداشته باشد نسبت به آزاد نمودن ضمانت نامه ساير شركت كنندگان اقدام مي گردد.

تبصره3: در صورت وجود برنده دوم تضمين شركت در مزايده وي نگهداري شده و تضمامين مابقي شركت كنندگان عودت مي گردد.

 • مزايده گزار بلافاصله بعد از قطعي شدن فرآيند خريد نسبت به اعلام وضعيت فروش هواپيما به سازمان هواپيمائي كشوري جهت رفع علامت ثبت از مالك اقدام مي نمايد.
 • كليه اسناد و مدارك موجود هواپيماها به خريدار واگذار مي گردد.
 • تحويل اقلام در ساعات اداري و در زمان اعلام شده مي باشد.

ج) تعهدات مزايده گر :

 • با توجه به الزام شركت در مزايده از طريق سامانه ستادWWW.setadiran.ir)) مزايده گر مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الكترونيكي (توكن) با هماهنگي مركز پشتيباني سامانه به شماره 27313131-021 و يا مراجعه به سايت سامانه اقدام نمايد. اسناد مزايده از سامانه مذكور قابل دريافت مي باشد.
 • مزايده گر متعهد مي گردد برنامه زمانبندي مندرج در آگهي مزايده عمومي و شرايط مزايده را رعايت نمايد.
 • هزينه هاي بارگيري و حمل ، عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده مي باشد.
 • برنده مي بايست كل مبلغ پيشنهادي خود را براي هر مورد، به همراه 9% ماليات بر ارزش افزوده، بصورت يكجا به حساب شركت به شماره2164113301001 بانك كشاورزي شعبه مركزي قزوين (كد 4728) واريز نموده و پس از ارائه اصل فيش واريزي، اقدام به خروج اقلام از شركت نمايد.
 • برنده مزايده پس از اعلام نتيجه مزايده، حداكثر طي10 روز كاري نسبت به عقد قرار داد اقدام نموده و حداكثر ظرف 5 روز كاري پس از عقد قرارداد، نسبت به پرداخت وجه كالا اقدام و ظرف حداكثر20 روز كاري پس از واريز وجه، كالا را از فرودگاه خارج نمايد، در غير اينصورت شامل بند جرائم ميگردد.

د) تضامين:

 • ميزان تضمين شركت در مزایده (فرآيند اجراي كار) طبق مواد مندرج در بند 2 بوده كه به يكي از روشهاي ذكر شده در آئين نامه تضمين معاملات دولتي مصوب هيئت محترم وزيران به شماره 123402 50659ه مورخ 22/9/1394، به صورت يك يا تركيبي از تضمين هاي موضوع بند الف –ب-پ-ج-چ -ح ماده 4 آئينامه مي باشد.

تبصره 1: در صورت تمايل به ارائه ضمانتنامه بانكي، فرمت تضمين شركت در مزايده و ضمانت انجام تعهدات، ضميمه ميباشد (پيوست 1 و 2).

تبصره 2: در صورت پرداخت نقدي، واريز به حساب شماره 2164113302005 بانك كشاورزي، شعبه مركزي قزوين كد 4728 بنام شركت هواپيمايي خدمات ويژه

تبصره3: امكان ارائه پيشنهاد قيمت، فقط براي اقلامي كه مبلغ تضمين آنها واريز شده است، ميسر ميباشد.

 • برنده مزایده مي بايست پس از اعلام كتبي مزايده گزار حداكثر طي10 روز كاري نسبت به ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ معامله، اقدام نمايد


ه ) مدارك مورد نياز:

اصل مدارك ذيل ميبايست پس از ثبت در سامانه تداركات الكترونبك دولت در

پاكتهاي در بسته ارائه گردد:

 • پاکت الف : شامل تضمین شرکت در مزایده و جدول اقلام ذكر شده مورد نياز (پيوست 3) كه مبلغ تضمين براي هر مورد ميباست بصورت جداگانه ارائه گردد.
 • پاکت ب:

براي اشخاص حقيقي شامل: رونوشت شناسنامه، كارت ملي، فرم مشخصات فردي (پيوست4 ) به انضمام فرم شرايط و نمونه قرارداد امضا شده

براي اشخاص حقوقي شامل: مدارك ثبت شركت، ،آخرين روزنامه رسمي، مشخصات شركت (پيوست 4) به انضمام فرم شرايط و نمونه قرارداد مهر و امضا شده توسط صاحبان امضاي مجاز

 • پاکت ج : شامل فرم پیشنهاد قیمت (پيوست 5)

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 06/09/95 الي 17/09/95 (از ساعت 8 الي 15 روزهاي شنبه تا چهارشنبه)

تاريخ بازديد: از تاريخ 06/09/95 الي 04/10/95

زمان مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : از مورخ6/9/ 95 الي 4/10/95

تبصره: مدارك در قبال اخذ رسيد به واحد حراست شركت تحويل گردد.

زمان گشايش پاكت پيشنهادات : روزيكشنبه مورخ05/10/95ساعت13:00

زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 06/10/95 ساعت 10:00

مكان بازديد: قزوين- جاده قديم تهران - روبروي انبار شركت نفت - شركت هواپيمايي خدمات ويژه

و) موارد اضطراري :

در صورت بروز حوادث غير مترقبه رعايت قانون مدني براي طرفين قابل اجراست.

ز) ساير شرايط:

1 - شركت كنندگان در مزایده متعهد مي گردند كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 29 دي ماه 1337 نمي باشند.

2- شركت كنندگان در مزایده خود را متعهد به رعايت قوانين پولشويي مي دانند.

 • اين شرايط جزو لاينفك قرارداد مي باشد.
 • شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد، به منزله قبول امتيازات و تكاليف دستگاه مزايده گزار ميباشد.
 • به پيشنهادات مبهم، مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي

مدت در آگهي برسد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ح) جرايم :

1- در صورت تاخير در حمل كالا پس از مهلت ارائه شده ، 0.1% از مبلغ

پيشنهادي، (به استناد مفاد مندرج در سامانه ستاد )،به عنوان جريمه و چنانچه دريافت

كالا از مدت درج شده در سامانه تجاوز نمايد،ميزان جريمه به مقدار 1% مبلغ

پيشنهادي به ازاي هر روز خواهد بود كه از محل تضمين حسن انجام تعهدات

برنده مزايده كسر ميگردد.

تبصره : چنانچه مبلغ ضمانتنامه تكافوي جريمه متعلقه را ننمايد، كسري آن از محل

ثمن اصل معامله كسر مي گردد و در اينصورت برنده مزايده ميبايست قبل از خروج

كالا، نسبت به پرداخت مبلغ كسر شده نيز اقدام نمايد.

 • در صورت عدم انجام تعهدات ذكر شده در شرايط مزايده در خصوص فرآيند شركت مزايده يا عدم انجام تعهدات قرارداد براساس برنامه هاي زمانبدي اعلام شده، مزايده گزار نسبت به ضبط ضمانت نامه هاي فرآيند انجام كار و تعهدات اقدام مي نمايد.

ط) حل ختلاف:

1- در صورت انعقاد قرارداد و در صورتيكه در تفسير يا نحوه اجراي مفاد قرارداد بين برنده مزایده و شركت هواپيمايي خدمات ويژه اختلافي بروز نمايد و طرفين نتوانند موضوع اختلاف را از طريق مذاكره رفع نمايند، موضوع با مراجعه به محاكم قضايي حل و فصل خواهد شد.

تذكر: قوانين و مقررات مصوب كلي مربوط به مناقصه و مزايده كه در اين فرم مورد اشاره قرار نگرفته ، در اين مزايده جاري و نافذ است.

نام و نام خانوادگي متقاضي/نماينده شركتامضاء/مهر و امضاءنشاني و تلفن


قزوین - کیلومتر 6 جاده قدیم تهران - روبروی انبار شرکت نفت
اخبار سایت

احتمال حمله ملخ در شش استان كشور

اجرايي شدن نظام نامه سيستم مديريت ايمني (SMS) Safty Managment System در فرودگاه قزوين

اتمام عمليات خط كشي باند، تاكسي وي و رمپ فرودگاه

بومي سازي فيلتر هواپيماي درومادر با همكاري مشترك سازمان هواپيمائي كشور و صنايع داخلي در سال اقتصاد مقاومتي

بالگرد دائمی هلال‌احمر در قزوین مستقر شد

نشست مدير عامل با مديران مجمع نظام صنفي كشاورزي کشور

خبرگزاري ايانا: استقرار دائمي هواپيماي اطفاء حريق در استان فارس

پرواز اولین هواپیمای فوق سبک با موتور انژکتور نصب شده در کشور

مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به ایانا خبر داد: وجود پایگاه هواپیماهای خدمات ویژه در استان‌های فارس، خوزستان و گرگان

مدير حفظ نباتات سازمان جهادكشاورزي استان ايلام: مبارزه هوايي و زميني با سن گندم در بيش از 10 هزار هكتار از مزارع اين استان

خبرگزاري ايانا: اخبار عملياتي سال جديد يگان هوايي خدمات ويژه در مصاحبه با مدير عامل

درج اخبار عملياتي شركت هواپيمايي خدمات ويژه در خبرگزاري فارس

برنامه نوسازي ناوگان هوايي شركت هواپيمايي خدمات ويژه

دريافت گواهينامه تعمير و نگهداري از سازمان هواپيمايي كشوري

افتتاح DATA CENTER شركت هواپيمايي خدمات ويژه

ارتقاء مدت اعتبار مجوز پروازي شركت هواپيمائي خدمات ويژه