صفحه اصلی تماس با ما پرسش و پاسخ امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ فارسی English
اساسنامه


اساسنامه شركت هواپيمايي خدمات ويژه

فصل اول كليات

ماده 1-به استناد ماده واحده لايحه قانوني راجع به واگذاري سهام شركت هواپيمايي خدمات ويژه به وزارت كشاورزي و عمران روستائي مصوب 29/8/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند 1 مصوبه شماره 161240/ت 49728 هـ مورخ 28/12/1393 هیأت محترم وزیران شركت هواپیمائی خدمات ویژه وابسته به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی (به نمایندگی از طرف وزارت جهاد كشاورزي) است و مركز اداری شرکت در تهران ومرکز عملیات آن درقزوین مي باشد و در صورت لزوم ميتواند با تصويب مجمع عمومي در نقاط ديگر كشور و یا خارج از کشور شعبه يا نمايندگي تاسيس نمايد.

ماده 2- شركت سهامي خاص و کلیه سهام آن متعلق به دولت بوده و مدت آن نامحدود است.

ماده 3- شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق مقررات اين اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی اداره می شود.

ماده 4- وظايف و مأموریت های شركت عبارتست از:

الف:محلولپاشي و گردپاشي مزارع و باغات كشور عليه آفات و بيماريهاي گياهي.

ب:مبارزه هوائي با علفهاي هرز.

پ: بذر پاشي و كود پاشي هوائي

ت :پخش مواد اصلاح كننده خاك و زمين.

ث: آموزش و تعليم كادر فني و خلبان براي انجام وظايف شركت.

ج-گشت زني هوائي

ح-عكسبرداري هوائي

خاطفاء هوائي حريق

چارائه خدمات هوائي وفرودگاهی

د-اجاره و استجاره هواپيما

ذ- استفاده از ظرفیت های شرکت به منظور تسهیل در بازاررسانی محصولات ونهاده های کشاورزی

ر: آموزش هوانوردي

ز: شرکت در فعالیت های مرتبط باحوادث غیرمترقبه و بحران ها ( باتقاضای مقامات و دستگاههای ذیربط)

ژ: در صورت لزوم انجام ساير خدمات كشاورزي خاص هوائي.

تبصره 1: شرکت مجاز است متناسب با نوع مأموریت از انواع پرنده های با تکنولوژی روز استفاده نماید.

تبصره 2 : شركت هواپيمائي خدمات ويژه مجاز است وظايف محوله را حسب ضرورت از طريق كارگزاري یا وکالتی انجام دهد و متناسبا كارمزد لازم را دريافت و بحساب درآمد شركت منظور نمايد.

ماده 5- سرمايه اوليه شركت یکصد میلیون ريال است كه به ده هزار سهم ده هزار ريالي با نام منقسم و كليه سهام توسط دولت تعهد و پرداخت شده است. سهام شركت كلاً متعلق به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی ) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و غير قابل انتقال مي باشد.

تبصره - شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را كاهش يا افزايش دهد.

فصل دوم : اركان شركت

ماده 6- اركان شركت عبارت است از:

الف: مجمع عمومي

ب: هيأت مديره

پ: حسابرس (بازرس)

الف: مجمع عمومي

ماده7- مجمع عمومی شرکت متشکل از اعضاء هیات مدیره شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی بوده که نمایندگی سهام شرکت درمجمع عمومی را بعهده دارند. ریاست مجمع عمومی با مدیر عامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی است.

تبصره: مجمع عمومی باحضور حداقل سه نفر از اعضاء (به شرط حضور رئیس مجمع) رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با سه رأی موافق لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 8 - جلسات مجمع عمومي حداقل سالي دو بار ، يكبار منتهي به31 خرداد ماه هر سال و بار دوم در شش ماهه دوم هر سال با دعوت رئيس مجمع تشكیل مي گردد.

تبصره: مجمع عمومي ممكن است بطور فوق العاده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع مربوط به شركت به دعوت رئيس مجمع و يا به تقاضاي دو سوم اعضاء مجمع عمومي يا مدير عامل يا هيأت مديره شرکت ويا حسابرس (بازرس قانونی) از طريق رئيس مجمع با دعوت كتبي و با ذكر علت تشكيل شود.

ماده 9- دستور جلسه در دعوتنامه ذكر مي گردد و مدارك مربوط به دستور جلسه به ضميمه دعوتنامه با ذكر تاريخ و محل تشكيل براي اعضاء ارسال مي شود.

ماده 10- حضور هيأت مديره ، مدير عامل ،بازرس يا بازرسان شرکت در مجامع عمومي بدون حق راي بلامانع می باشد.

ماده 11- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادی به قرار زير مي باشد:

الف: رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارشهاي هيأت مديره و تصويب و ابلاغ خط مشي های كلي و برنامه عملياتی و بودجه سالیانه شركت.

ب: رسيدگي واتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه شركت با توجه به گزارش هيأت مديره و حسابرس (بازرس قانونی) شركت.

پ: رسيدگي و تصويب تشكيلات شرکت و در صورت لزوم تجديد نظر در آنها.

ت : تصويب آئين نامه هاي استخدامی، مالي، معاملاتي و رفاهی شركت با رعايت مقررات مربوط.

ث: اتخاذ تصميم در مورد تاسيس شعبه يا نمايندگي در ديگر نقاط كشور و ساير كشورها به پيشنهاد هيأت مديره .

ج : نصب وعزل اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت.

چ : انتخاب حسابرس(بازرس) .

ح : تعيين حقوق و مزايا و پاداش مدير عامل و اعضاء هيأت مديره و حق الزحمه حسابرس(بازرس)

خ : رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد سرمايه گذاري ، اخذ وام و تحصيل اعتبار.

د : رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت در خصوص انتخاب و خريد و فروش هواپيما، هلیکوپتر، پهبادهاي کشاورزی و سایر تجهیزات و ماشین آلات متناسب با تکنولوژی های مرتبط روز.

ذ : اتخاذ تصميم نسبت به سود ويژه و اندوخته و مطالبات مشكوك الوصول شركت.

ر : تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار آگهي هاي شركت.

ز: رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور مربوط به شركت در چارچوب قانون تجارت و مقررات خاص شرکتهای دولتی.

ماده 12- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:

الف- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه.

ب- هرگونه اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه.

پ- بررسی ادغام و یا انحلال شرکت .

ب: هيأت مديره و مدير عامل:

ماده 13- هيأت مديره شركت مركب از سه عضو موظف است که به پيشنهاد رئيس مجمع با تصويب مجمع عمومي انتخاب ميشوند.

تبصره : يك نفر از اعضاء هيأت مديره به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع عمومي بعنوان رئيس هيئت مديره و مدير عامل تعيين خواهد شد.

ماده 14 مدت تصدي اعضاء هيأت مديره و مدير عامل دو سال خواهد بود و تا انتخاب اعضاء جدید هیأت مدیره و مدیر عامل، اعضاء قبلی عهده دار مسئولیت خواهند بود.

تبصره: انتخاب مجدد هر يك از اعضاء هيأت مديره و مدير عامل بلامانع است.

ماده 15 جلسات هيأت مديره حداقل ماهي يك بار با دعوت رئيس هيأت مديره و مدير عامل يا تقاضای اكثريت اعضاء هيأت مديره و یا حسابرس ( بازرس قانونی ) تشكيل مي گردد.

ماده16- جلسات هيأت مديره با حضور تمامی اعضاء رسميت خواهد يافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر می باشد.

ماده 17- هيأت مديره يك نفر را بعنوان دبیر انتخاب و تصميمات هيأت مديره و آراء و نظرها را در دفتر مخصوص ثبت و با امضاء اعضاي حاضر در جلسه در شركت نگهداري مي شود.

ماده 18- وظايف و اختيارات هيأت مديره بشرح زير است:

الف: اجراء مصوبات و تصميمات مجمع عمومي.

ب: بررسی وتأیید بودجه و برنامه سالانه شركت براي ارائه به مجمع عمومي.

پ: تأیید گزارش سالانه ، ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي ارائه به مجمع عمومي.

ت: تأیید طرح تشكيلات و آئين نامه هاي استخدامي، مالي، معاملاتي و ساير آئين نامه هاي مورد نياز شركت براي پيشنهاد به مجمع عمومي.

ث: بررسي تاسيس شعبه يا نمايندگي در هر يك از نقاط كشور براي پيشنهاد به مجمع عمومي.

ج: رسیدگی به معاملات بزرگ شرکت جهت پيشنهاد به مجمع عمومي.

چ: رسيدگي و اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادات مدير عامل یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا حسابرس (بازرس قانونی)

ح: پیشنهاد تحصیل وام و استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي براي انجام وظايف شركت بر اساس قوانين و مقررات مربوطه جهت تصویب به مجمع عمومی.

تبصره : هيأت مديره مي تواند با مسئولیت خود قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد.


ماده 19- رئيس هيأت مديره و مدير عامل بالاترين مقام اجرائي شركت بوده و امور شركت را طبق مفاد اين اساسنامه و آئين نامه ها و مقررات مربوط و بودجه مصوب اداره مي نمايد و از جمله داراي وظايف و اختيارات ذيل مي باشد:

الف: اجراء مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره و انجام كليه امور اداري و اجرایي شركت.

ب: نصب و عزل مدیران و کارکنان و رسيدگي و اخذ تصميم درباره امور اداري و استخدامي و آموزشي كاركنان.

پ: تهیه صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه.

ت: نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه و آئين نامه ها و مقررات و بودجه شركت.

ث: افتتاح حسابهای بانکی به نام شرکت

ج: نمايندگي شركت در كليه مراجع قضائي و اداري و انتظامي و موسسات دولتي و غير دولتي.

چ : حق اقامه دعوي و دفاع در كليه مراجع رسمي در مراحل بدوي پژوهش و فرجام با حق تعيين وكيل و با توكيل بغير و همچنین ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور یا داوران و ختم دعوی از طریق سازش با استرداد دعاوی.

ح: تهيه ، تنظيم و پيشنهاد خط مشي عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيأت مديره.

خ : انجام هرنوع معامله و انعقاد کلیه قراردادها، تغییر و تبدیل و یا فسخ آنها با رعایت قوانین و مصوبات مربوط.

ماده 20- اسناد، قراردادها و اوراقي كه شركت را در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي مشغول ذمه و يا بري ذمه نمايد با امضاء رئيس هيأت مديره و مدير عامل به اتفاق يكي از اعضاء هيأت مديره معتبر خواهد بود.مكاتبات اداري با امضاء مدير عامل و رئيس هيأت مديره و يا كساني كه از طرف وي حق امضاء دارند معتبر است.

تبصره1: برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مشترک مقامات مذکور در این ماده و ذیحساب مجاز خواهد بود

تبصره2: در مورد قراردادهایی که بر اساس مصوبات هیأت مدیره تنظیم و مبادله می گردد امضاء مدیر عامل به تنهایی از طرف شرکت معتبر است.

ماده 21- رئيس هيأت مديره و مدير عامل مي تواند به تشخیص و اختیار و مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را بر حسب مورد به هر يك از اعضاء هيئت مديره و همچنين به معاونين و يا مديران و يا روساي ادارات شعب نمايندگي ها و يا ساير كاركنان واگذار نمايد.

تبصره: مدیر عامل می تواند مشاورین مورد نیاز در رشته های مختلف را برای مدتی که احتیاج دارد دعوت به همکاری نموده و حق الزحمه آنان را وفق مقررات پرداخت نماید.

پ : حسابرس (بازرس)

ماده 22- شركت داراي حسابرس (بازرس قانونی) خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين او انتخاب نشده است به وظايف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلي بلا مانع است.

ماده 23- وظايف و اختيارات حسابرس (بازرس) به قرار زير است.

الف: بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان و صورت دارائي شركت و تطبيق آنها با دفاتر و اسناد و اظهار نظر درباره آنها.

ب: ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و بدهي شركت، حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه بايد به حسابرس (بازرس) ارائه شود . حسابرس (بازرس) مكلف است نسخه اي از چگونگي عمليات امور مالي سالانه شركت را به هر يك از اعضاء مجمع عمومي ارسال و رونوشت آن را به هيأت مدیره تحویل نماید.

پ: ساير وظايف مقرر در قانون تجارت.

تبصره: بازرس حق مداخله در امور جاري و اجرائي شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف نبايد مانع جريان فعالیت های شركت گردد ولي بازرس مي تواند با هماهنگی مدیریت شرکت براي انجام وظايف خود به دفاتر و پرونده ها و اسناد شركت مراجعه نمايد و مدير عامل موظف است كليه اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را در اختيار بازرس قرار دهد و همچنين تصمیمات و صورتجلسات هيأت مديره را براي بازرس ارسال نمايد.

فصل سوم: مقررات مختلف

ماده 24- سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد . به استثناء اولين سال كه از تاريخ تشكيل شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد.

ماده 25-شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آئين نامه هاي مربوطه مي باشد و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط به شركت هاي دولتي عمل خواهد كرد.


قزوین - کیلومتر 6 جاده قدیم تهران - روبروی انبار شرکت نفت
اخبار سایت

اصلاح اطلاعات مناقصه عمومي دو مرحله اي توسعه فرودگاه قزوين

بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی - استاندار و نمایندگان محترم استان قزوین و ریاست محترم مجمع و هیات همراه از فرودگاه قزوین

بررسی نقش استارت آپ ها در اطفا حریق جنگل ها و ارایه خدمات کشاورزی

انعقاد تفاهم نامه همکاری