صفحه اصلی تماس با ما پرسش و پاسخ امروز ۱ آبان ۱۳۹۸ فارسی English
دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي شركت هواپيمائي خدمات ويژه


دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي هواپيمايي خدمات ويژه (سهامي خاص )

اين دستور العمل به منظور رعايت قوانين و اجراي تمهيدات لازم جهت اجراي قانون مبارزه با پولشويي تدوين و به شرح ذيل ابلاغ مي گردد .

تعاريف :

ماده 1 – در اين دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي شود .

1-1 قانون : قانون مبارزه با پولشويي مصوب 02/11/1386

1-2 آيين نامه : آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 14/9/1388

1-3 شورا : شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده 4 قانون

1-4 دبيرخانه : دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون

1-5 واحد اطلاعات مالي : واحد ملي ، متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت و تجزيه تحليل و ارجاع گزارشهاي عمليات مشكوك به مراجع زيربط را به عهده دارد به شرح مذكور در ماده 38 آيين نامه مذكور

1-6 واحد مبارزه با پولشويي : واحدي است مستقر در شركت كه به عنوان متولي مبارزه با پولشويي عهده دار تكاليف مقرر در مواد 18 و 19 آيين نامه مي باشد .

1-7 ارباب رجوع : هر شخص حقيقي و يا حقوقي (اعم از اصيل ، وكيل يا نماينده قانوني ) كه براي دريافت خدمات موضوع فعاليت شركت به آن مراجعه مي نمايد .

1-8 شناسايي ارباب رجوع : شناخت و تاييد هويت ارباب رجوع با استفاده از منابع اطلاعاتي مستندات و داده هاي مستقل ، معتبر و قابل اتكا شناسايي ارباب رجوع به دو گروه از اقدامات شامل شناسايي اوليه و شناسايي كامل تقسيم مي شود .

شناسايي اوليه : تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وكيل ، علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده ، ثبت مشخصات اصيل

شناسايي كامل : شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارائه خدمات پايه به شر ح مذكور در اين دستور العمل

اشخاص مظنون : كليه اشخاصي كه اسامي و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعاليتهاي پولشويي و تامين مالي از تروريسم از سوي واحد اطلاعات مالي تعيين و به شركت اعلام مي گردد .

سقف مقرر : مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال (150.000.000 ) ريال وجه نقد مي باشد.

تبصره : سقف مذكور با توجه به تصميمات هيات وزيران تعديل و اعمال خواهد شد .

معاملات و عمليات مشكوك : معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين معاملات و عمليات به منظور پولشويي و يا تامين مالي تروريسم انجام مي شود .

ماده 2- شناسايي ارباب رجوع : تمامي پرسنل مرتبط شركت موظفند هنگام مراجعه ارباب رجوع جهت ارائه خدمات كه منجر به عمليات پولي و مالي مي شود نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع به شرح ذيل اقدام نموده و مدارك آن را در پرونده اطلاعات ارباب رجوع وسيستم هاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند .

1-2 – شناسايي اوليه شخص حقيقي ايراني بر اساس شماره ملي و كد پستي مندرج در پشت كارت ملي ، شناسايي اوليه اشخاص خارجي بر اساس شماره فراگير اشخاص خارجي و شناسايي اوليه اشخاص حقوقي بر اساس شناسه ملي و كد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي صورت مي گير دو در مورد اشخاص حقوقي خارجي اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي ماخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي ضمنا اطلاعات اخذ شده مي بايست در فاكتورها و قراردادها نيز درج گردد .

2-2 لازم است جهت خدمات ارائه خدمات پايه علاوه بر شناسايي كامل ارباب رجوع نيز اقدام گردد براي شناسايي كامل ارباب رجوع ، مي بايست اسناد و مستندات دال بر تاييد هويت واقعي شخصيت حقيقي و يا حقوقي و همچنين سهامداران بالاي 5 در صد و اعضاي هيات مديره شخص حقوقي و (يا اركان مشابه ) را از وي اخذ نمايد .

3-2 اطلاعات ومدارك ياد شده در بند فوق بايد در صورت امكان حسب مورد از پايگاههاي اطلاعاتي ذيربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده اطمينان حاصل گردد . لازم است پس از استعلام تصوير مدارك معتبر كه توسط مسئول پولشويي تاييد مي گردد در پرونده اطلاعات ارباب رجوع نگهداري شود .

4-2 در صورتي كه به دلايلي همچون عدم همكاري ارباب رجوع نتوان اطلاعات لازم را براي شناسايي وي به دست آورد و يا ارباب رجوع اقدام به ارائه اطلاعات غير واقعي نمايند و يا مظنون به عمليات پولشويي باشد پرسنل مي بايست به مسئول پولشويي گزارش و ايشان موظف مي باشد گزارش اين اقدام را در اسرع وقت به واحد اطلاعات مالي اعلام نمايد .

5-2- در تمامي فرم ها ، فاكتورها، قراردادها ، و همچنين نرم افزارها و سيستم هاي اطلاعاتي كه عمليات پولي و مالي در آن ثبت مي شود مي بايست محل مناسب براي در ج يكي از شماره هاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي ، شناسه ملي ، و شماره فراگير اشخاص خارجي )و كدپستي ارباب رجوع را پيش بيني نمود و اين مشخصات را به طور كامل و دقيق با مدارك شناسايي معتبر ايشان تطبيق گردد و امكان جستجو بر اساس شماره هاي مذكور در نرم افزارها فراهم گردد .

6-2 – ارائه خدمات پايه به اشخاص زير ممنوع است و در صورت ارايه اين گونه خدمات قبل از ابلاغ اين دستور العمل مي بايست ارايه خدمات به آنان متوقف گردد .

6-2-1- در صورتي كه ارباب رجوع از ارايه اطلاعات و مدارك موضوع اين دستور العمل خودداري نمايد .

6-2-2- در صورتي كه نماينده ارباب رجوع فاقد مدارك و اسناد قانوني دال بر نمايندگي باشد .

6-2-3- در صورتي كه شركت از طريق مراجع ذي صلاح احراز نمايد كه اطلاعات ارايه شده توسط ارباب رجوع خلاف است .

6-2-4- اشخاص ايراني فاقد شناسه يا شماره ملي

ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي :

ماده 3 : مسئول پولشويي مسئول ارتباط با واحد اطلاعات مالي و اجراي برنامه هاي مبارزه با پولشويي مي باشد .

تبصره : انتصاب مسئل پولشويي با ابلاغ مدير عامل مي باشد .

ماده 4: مسئول مبارزه با پولشويي كه توسط شركت رسما به واحد اطلاعات مالي معرفي مي گردد در خصوص معاملات و عمليات مشكوك وظايف و مسئوليتهاي بر عهده دارد كه شامل موارد زير مي باشد :

1-4- آموزش كاركنان

2-4-آموزش ارباب رجوع

3-4- اطمينان از حسن اجراي رويه هاي كشف موارد مشكوك

4-4- نظارت بر استقرار سيستم هاي كنترل داخلي و اجراي صحيح آن

5-4 بررسي و ارزيابي و در صورت نياز بازبيني فرايندهاي شناسايي و اطمينان از قابل اتكا بودن اين فرايندها

6-4- ارسال معاملات و عمليات مشكوك به واحد اطلاعات مالي

7-4 -پاسخگويي به استعلامات واحد اطلاعات مالي

8-4- اطلاع رساني

ماده 5: در جهت اجراي صحيح مفاد اين دستور العمل ، لازم است مسئول مبارزه با پولشويي شركت در حوزه مربوطه از اختيارات و دسترسي هاي كافي مانند دسترسي به پرونده اطلاعاتي ارباب رجوع ، سوابق معاملاتي و مالي آنان بر خوردار بوده و در بررسي ، اظهار نظر و ارسال گزارش استقلال داشته باشد .

گزارش هاي الزامي :

ماده 6: تمامي كاركنان شركت موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع به مسئول مبارزه با پولشويي اطلاع دهند .

ماده 7 : لازم است هرگونه دريافت و پرداخت وجه با مبالغ به ويژه بيش از سقف مقرر در معاملات صرفا از طريق حساب بانكي ارباب رجوع انجام شود در پرداخت وجه بيش از سقف مقرر لاز م است وجه به حساب بانكي متعلق به خود ارباب رجوع يا طرف معامله يا قرارداد وايز شود .

ماده 8 : تعهد مشتريان مبني بر رعايت قوانين مبارزه با پولشويي در قراردادها

نگهداري سوابق و اطلاعات :

ماده 9 : مي بايست مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي (اعم از فعال و غير فعال )و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام فروش خدمات حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري گردد.

تبصره : سوابق و مدارك موضوع اين ماده بايد به گونه اي ضبط و نگهداري شود كه در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و يا ساير مراجع ذيربط ، حداكثر ظرف چهار روز كاري نسخه الكترونيكي اطلاعات و حداكثر ظرف يك ماه اصل اسناد و سوابق ارائه شود . مسئوليت جستجو و ارائه اسناد با مسئول مبارزه با پولشويي مي باشد .

ماده 10: شركت موظف است در كليه سربرگها ، قراردادها ، فاكتورهاي فروش ، شناسه ملي (يا كداقتصادي ) و كد پستي خود را درج نمايد .

آموزش :

ماده 11 : شركت بايد برنامه هاي آموزشي مستمري را در مورد چگونگي شناسايي ارباب رجوع براي كاركنان خود تدارك ببيند . اين برنامه آموزشي كه حداقل شامل موارد زير است ، بايد به گونه اي طراحي شود كه كاركنان به شناخت كافي و منطقي نسبت به ضرورت ، اهميت و نحوه اجراي سياستها و رويه هاي شناسايي ارباب رجوع دست يابند .

1-11 برقراري دوره هاي آموزشي آشنايي با قانون، آيين نامه و دستورالعملهاي مربوط ، نحوه عملكرد پولشويان ، آخرين شگردهاي پولشويان در استفاده از خدمات چگونگي محو منشاء مجرمانه وجوه با هماهنگي اداره آموزش جهت همكاران

2-11 آموزش ارباب رجوع از طريق راهنمايي به بهره برداري از تارنماي شركت

3-11 نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغايرت در اطلاعات و مدارك ارباب رجوع

اطلاع رساني :

  • تارنماي شركت
  • تابلو اعلانات

اقدامات خاص :

  • رعايت مفاد قانون با درج در شرايط مناقصه
  • اعمال قانون در زمان بررسي اسناد در كميسيون معاملات (چك ليست پيوست )
  • لحاظ نمودن بند خاص در قرارداد جهت اقرار طرف قرارداد به رعايت قوانين مبارزه با پولشويي
  • مطابقت جريان دريافت و پرداخت وجه با قوانين مبارزه با پولشويي توسط ذيحساب مطابق با چك ليست پيوست

اين دستور العمل طي يازده ماده در مورخه 1394/09/29به تصويب هيات مديره رسيده است .

قزوین - کیلومتر 6 جاده قدیم تهران - روبروی انبار شرکت نفت
اخبار سایت

احتمال حمله ملخ در شش استان كشور

اجرايي شدن نظام نامه سيستم مديريت ايمني (SMS) Safty Managment System در فرودگاه قزوين

اتمام عمليات خط كشي باند، تاكسي وي و رمپ فرودگاه

بومي سازي فيلتر هواپيماي درومادر با همكاري مشترك سازمان هواپيمائي كشور و صنايع داخلي در سال اقتصاد مقاومتي

بالگرد دائمی هلال‌احمر در قزوین مستقر شد

نشست مدير عامل با مديران مجمع نظام صنفي كشاورزي کشور

خبرگزاري ايانا: استقرار دائمي هواپيماي اطفاء حريق در استان فارس

پرواز اولین هواپیمای فوق سبک با موتور انژکتور نصب شده در کشور

مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به ایانا خبر داد: وجود پایگاه هواپیماهای خدمات ویژه در استان‌های فارس، خوزستان و گرگان

مدير حفظ نباتات سازمان جهادكشاورزي استان ايلام: مبارزه هوايي و زميني با سن گندم در بيش از 10 هزار هكتار از مزارع اين استان

خبرگزاري ايانا: اخبار عملياتي سال جديد يگان هوايي خدمات ويژه در مصاحبه با مدير عامل

درج اخبار عملياتي شركت هواپيمايي خدمات ويژه در خبرگزاري فارس

برنامه نوسازي ناوگان هوايي شركت هواپيمايي خدمات ويژه

دريافت گواهينامه تعمير و نگهداري از سازمان هواپيمايي كشوري

افتتاح DATA CENTER شركت هواپيمايي خدمات ويژه

ارتقاء مدت اعتبار مجوز پروازي شركت هواپيمائي خدمات ويژه