صفحه اصلی تماس با ما پرسش و پاسخ امروز ۱ تیر ۱۴۰۳ فارسی English
دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي شركت هواپيمائي خدمات ويژه


دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي هواپيمايي خدمات ويژه (سهامي خاص )

اين دستور العمل به منظور رعايت قوانين و اجراي تمهيدات لازم جهت اجراي قانون مبارزه با پولشويي تدوين و به شرح ذيل ابلاغ مي گردد .

تعاريف :

ماده 1 – در اين دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي شود .

1-1 قانون : قانون مبارزه با پولشويي مصوب 02/11/1386

1-2 آيين نامه : آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 14/9/1388

1-3 شورا : شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده 4 قانون

1-4 دبيرخانه : دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون

1-5 واحد اطلاعات مالي : واحد ملي ، متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت و تجزيه تحليل و ارجاع گزارشهاي عمليات مشكوك به مراجع زيربط را به عهده دارد به شرح مذكور در ماده 38 آيين نامه مذكور

1-6 واحد مبارزه با پولشويي : واحدي است مستقر در شركت كه به عنوان متولي مبارزه با پولشويي عهده دار تكاليف مقرر در مواد 18 و 19 آيين نامه مي باشد .

1-7 ارباب رجوع : هر شخص حقيقي و يا حقوقي (اعم از اصيل ، وكيل يا نماينده قانوني ) كه براي دريافت خدمات موضوع فعاليت شركت به آن مراجعه مي نمايد .

1-8 شناسايي ارباب رجوع : شناخت و تاييد هويت ارباب رجوع با استفاده از منابع اطلاعاتي مستندات و داده هاي مستقل ، معتبر و قابل اتكا شناسايي ارباب رجوع به دو گروه از اقدامات شامل شناسايي اوليه و شناسايي كامل تقسيم مي شود .

شناسايي اوليه : تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وكيل ، علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده ، ثبت مشخصات اصيل

شناسايي كامل : شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارائه خدمات پايه به شر ح مذكور در اين دستور العمل

اشخاص مظنون : كليه اشخاصي كه اسامي و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعاليتهاي پولشويي و تامين مالي از تروريسم از سوي واحد اطلاعات مالي تعيين و به شركت اعلام مي گردد .

سقف مقرر : مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال (150.000.000 ) ريال وجه نقد مي باشد.

تبصره : سقف مذكور با توجه به تصميمات هيات وزيران تعديل و اعمال خواهد شد .

معاملات و عمليات مشكوك : معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين معاملات و عمليات به منظور پولشويي و يا تامين مالي تروريسم انجام مي شود .

ماده 2- شناسايي ارباب رجوع : تمامي پرسنل مرتبط شركت موظفند هنگام مراجعه ارباب رجوع جهت ارائه خدمات كه منجر به عمليات پولي و مالي مي شود نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع به شرح ذيل اقدام نموده و مدارك آن را در پرونده اطلاعات ارباب رجوع وسيستم هاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند .

1-2 – شناسايي اوليه شخص حقيقي ايراني بر اساس شماره ملي و كد پستي مندرج در پشت كارت ملي ، شناسايي اوليه اشخاص خارجي بر اساس شماره فراگير اشخاص خارجي و شناسايي اوليه اشخاص حقوقي بر اساس شناسه ملي و كد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي صورت مي گير دو در مورد اشخاص حقوقي خارجي اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي ماخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي ضمنا اطلاعات اخذ شده مي بايست در فاكتورها و قراردادها نيز درج گردد .

2-2 لازم است جهت خدمات ارائه خدمات پايه علاوه بر شناسايي كامل ارباب رجوع نيز اقدام گردد براي شناسايي كامل ارباب رجوع ، مي بايست اسناد و مستندات دال بر تاييد هويت واقعي شخصيت حقيقي و يا حقوقي و همچنين سهامداران بالاي 5 در صد و اعضاي هيات مديره شخص حقوقي و (يا اركان مشابه ) را از وي اخذ نمايد .

3-2 اطلاعات ومدارك ياد شده در بند فوق بايد در صورت امكان حسب مورد از پايگاههاي اطلاعاتي ذيربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده اطمينان حاصل گردد . لازم است پس از استعلام تصوير مدارك معتبر كه توسط مسئول پولشويي تاييد مي گردد در پرونده اطلاعات ارباب رجوع نگهداري شود .

4-2 در صورتي كه به دلايلي همچون عدم همكاري ارباب رجوع نتوان اطلاعات لازم را براي شناسايي وي به دست آورد و يا ارباب رجوع اقدام به ارائه اطلاعات غير واقعي نمايند و يا مظنون به عمليات پولشويي باشد پرسنل مي بايست به مسئول پولشويي گزارش و ايشان موظف مي باشد گزارش اين اقدام را در اسرع وقت به واحد اطلاعات مالي اعلام نمايد .

5-2- در تمامي فرم ها ، فاكتورها، قراردادها ، و همچنين نرم افزارها و سيستم هاي اطلاعاتي كه عمليات پولي و مالي در آن ثبت مي شود مي بايست محل مناسب براي در ج يكي از شماره هاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي ، شناسه ملي ، و شماره فراگير اشخاص خارجي )و كدپستي ارباب رجوع را پيش بيني نمود و اين مشخصات را به طور كامل و دقيق با مدارك شناسايي معتبر ايشان تطبيق گردد و امكان جستجو بر اساس شماره هاي مذكور در نرم افزارها فراهم گردد .

6-2 – ارائه خدمات پايه به اشخاص زير ممنوع است و در صورت ارايه اين گونه خدمات قبل از ابلاغ اين دستور العمل مي بايست ارايه خدمات به آنان متوقف گردد .

6-2-1- در صورتي كه ارباب رجوع از ارايه اطلاعات و مدارك موضوع اين دستور العمل خودداري نمايد .

6-2-2- در صورتي كه نماينده ارباب رجوع فاقد مدارك و اسناد قانوني دال بر نمايندگي باشد .

6-2-3- در صورتي كه شركت از طريق مراجع ذي صلاح احراز نمايد كه اطلاعات ارايه شده توسط ارباب رجوع خلاف است .

6-2-4- اشخاص ايراني فاقد شناسه يا شماره ملي

ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي :

ماده 3 : مسئول پولشويي مسئول ارتباط با واحد اطلاعات مالي و اجراي برنامه هاي مبارزه با پولشويي مي باشد .

تبصره : انتصاب مسئل پولشويي با ابلاغ مدير عامل مي باشد .

ماده 4: مسئول مبارزه با پولشويي كه توسط شركت رسما به واحد اطلاعات مالي معرفي مي گردد در خصوص معاملات و عمليات مشكوك وظايف و مسئوليتهاي بر عهده دارد كه شامل موارد زير مي باشد :

1-4- آموزش كاركنان

2-4-آموزش ارباب رجوع

3-4- اطمينان از حسن اجراي رويه هاي كشف موارد مشكوك

4-4- نظارت بر استقرار سيستم هاي كنترل داخلي و اجراي صحيح آن

5-4 بررسي و ارزيابي و در صورت نياز بازبيني فرايندهاي شناسايي و اطمينان از قابل اتكا بودن اين فرايندها

6-4- ارسال معاملات و عمليات مشكوك به واحد اطلاعات مالي

7-4 -پاسخگويي به استعلامات واحد اطلاعات مالي

8-4- اطلاع رساني

ماده 5: در جهت اجراي صحيح مفاد اين دستور العمل ، لازم است مسئول مبارزه با پولشويي شركت در حوزه مربوطه از اختيارات و دسترسي هاي كافي مانند دسترسي به پرونده اطلاعاتي ارباب رجوع ، سوابق معاملاتي و مالي آنان بر خوردار بوده و در بررسي ، اظهار نظر و ارسال گزارش استقلال داشته باشد .

گزارش هاي الزامي :

ماده 6: تمامي كاركنان شركت موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع به مسئول مبارزه با پولشويي اطلاع دهند .

ماده 7 : لازم است هرگونه دريافت و پرداخت وجه با مبالغ به ويژه بيش از سقف مقرر در معاملات صرفا از طريق حساب بانكي ارباب رجوع انجام شود در پرداخت وجه بيش از سقف مقرر لاز م است وجه به حساب بانكي متعلق به خود ارباب رجوع يا طرف معامله يا قرارداد وايز شود .

ماده 8 : تعهد مشتريان مبني بر رعايت قوانين مبارزه با پولشويي در قراردادها

نگهداري سوابق و اطلاعات :

ماده 9 : مي بايست مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي (اعم از فعال و غير فعال )و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام فروش خدمات حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري گردد.

تبصره : سوابق و مدارك موضوع اين ماده بايد به گونه اي ضبط و نگهداري شود كه در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و يا ساير مراجع ذيربط ، حداكثر ظرف چهار روز كاري نسخه الكترونيكي اطلاعات و حداكثر ظرف يك ماه اصل اسناد و سوابق ارائه شود . مسئوليت جستجو و ارائه اسناد با مسئول مبارزه با پولشويي مي باشد .

ماده 10: شركت موظف است در كليه سربرگها ، قراردادها ، فاكتورهاي فروش ، شناسه ملي (يا كداقتصادي ) و كد پستي خود را درج نمايد .

آموزش :

ماده 11 : شركت بايد برنامه هاي آموزشي مستمري را در مورد چگونگي شناسايي ارباب رجوع براي كاركنان خود تدارك ببيند . اين برنامه آموزشي كه حداقل شامل موارد زير است ، بايد به گونه اي طراحي شود كه كاركنان به شناخت كافي و منطقي نسبت به ضرورت ، اهميت و نحوه اجراي سياستها و رويه هاي شناسايي ارباب رجوع دست يابند .

1-11 برقراري دوره هاي آموزشي آشنايي با قانون، آيين نامه و دستورالعملهاي مربوط ، نحوه عملكرد پولشويان ، آخرين شگردهاي پولشويان در استفاده از خدمات چگونگي محو منشاء مجرمانه وجوه با هماهنگي اداره آموزش جهت همكاران

2-11 آموزش ارباب رجوع از طريق راهنمايي به بهره برداري از تارنماي شركت

3-11 نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغايرت در اطلاعات و مدارك ارباب رجوع

اطلاع رساني :

  • تارنماي شركت
  • تابلو اعلانات

اقدامات خاص :

  • رعايت مفاد قانون با درج در شرايط مناقصه
  • اعمال قانون در زمان بررسي اسناد در كميسيون معاملات (چك ليست پيوست )
  • لحاظ نمودن بند خاص در قرارداد جهت اقرار طرف قرارداد به رعايت قوانين مبارزه با پولشويي
  • مطابقت جريان دريافت و پرداخت وجه با قوانين مبارزه با پولشويي توسط ذيحساب مطابق با چك ليست پيوست

اين دستور العمل طي يازده ماده در مورخه 1394/09/29به تصويب هيات مديره رسيده است .

قزوین - کیلومتر 6 جاده قدیم تهران - روبروی انبار شرکت نفت
اخبار سایت

اصلاح اطلاعات مناقصه عمومي دو مرحله اي توسعه فرودگاه قزوين

بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی - استاندار و نمایندگان محترم استان قزوین و ریاست محترم مجمع و هیات همراه از فرودگاه قزوین

بررسی نقش استارت آپ ها در اطفا حریق جنگل ها و ارایه خدمات کشاورزی

انعقاد تفاهم نامه همکاری