صفحه اصلی تماس با ما پرسش و پاسخ امروز ۱ آبان ۱۳۹۸ فارسی English
متن قرارداد


قرارداد واگذاري امور خدماتي ( بصورت حجمي) شركت هواپيمايي خدمات ويژه

(موضوع تصويب نامه شماره 38326/ت 27506 مورخ 5/9/1381 هيات وزيران)

1- كارفرما: شركت هواپيمايي خدمات ويژه

2- نام نماينده كارفرما:

3-سمت نماينده كارفرما:

4- پيمانكار:

شماره ثبت:

تاريخ ثبت:


5- شماره و تاريخ تعيين صلاحيت پيمانكار توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

1/5 –كد اقتصادي:

2/5 – شناسه ملي:

6- نام نماينده پيمانكار:

7- سمت نماينده پيمانكار:

8- شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه كميسيون معاملات

صورتجلسه شماره: 2191/56 تاريخ:14/10/94


9 - موضوع قرارداد

واگذاري امور خدماتي بصورت حجمي

10 - مدت قرار داد :

مدت قرارداد یک سال کامل شمسی از تاریخ 1/1/95 لغایت 29/12/95 می باشد .

11 - مبلغ قرار داد:

مبلغ قرار داد با توجه به حجم کار مورد نیاز و سایر هزینه های مرتبط با آن به صورت سالیانه و مقطوع برای کل کار..................... خواهد بود .

12-نحوه پرداخت:

1-12-مبلغ قرارداد طي 12 مرحله در پايان هر ماه و پس از تهيه و ارائه صورت وضعيت كاركرد توسط پيمانكار و پس از رسيدگي و تاييد كارفرما در خصوص نحوه كار و تعداد نفرات و پس از كسر كليه كسور قانوني پرداخت خواهد بود.

2-12- ارائه پیشنهاد نرخ سالیانه ضروری است لیکن پرداخت بر اساس عملکرد(یک دوازدهم ) در هر ماه پس از ارائه ی صورت حساب بر اساس نمونه ی ارائه شده ی معاونت مالیات بر ارزش افزوده ( ماده ی 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده ) خواهد بود .

3-12- :ارزیابی مالی نرخ های پیشنهادی بر اساس حداقل دستمزد و مزایای قانون کار با حداقل نیازمندی ابزار و پرسنل به کار گیری شده خواهد بود لذا ارائه لیست آنالیز قیمت پیشنهادی ضروری است ضمنا در ارائه لیست آنالیز میبایست کلیه ی هزینه های حق السعی کار کنان برای طول مدت یک ساله پیش بینی گردد و در این خصوص هیچ گونه افزایش نرخی تحت هیچ عنوان پس از عقد قرارداد پذیرفته نخواهد شد.

4-12- كار فرما متعهد است نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب هاي مربوطه در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد و بدين منظور از هر صورت حساب پيمانكار معادل 5% بابت

علي الحساب بيمه و 3% بابت علي الحساب ماليات كسر خواهد شد كه وجه بيمه پس از ارائه مفاصا حساب بيمه و تسويه حساب پيمانكار قابل استرداد خواهد بود.

5-12-پيمانكار موظف به دريافت رسيد حق بيمه و ماليات هاي پرداختي و ساير كسور قانوني به هر صورت وضعيت ، از حساب بانكي مشترك كارفرما از واحد هاي مربوط و سازمان تامين اجتماعي و ارائه آن به كارفرما خواهد بود.

13- تعهدات پیمانکار

1-13- با توجه به این که پیمانکار به عنوان کار فرمای نیرو های به کارگیری شده تلقی میگردد لذا پرداخت حقوق و دستمزد و حق السعی و سایر مزایای نیرو های تحت امر ( موضوع ماده 34 قانون کار ) به عهده ی پیمانکار بوده و نامبرده در رعایت کلیه ی قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی مسئولیت داشته و نیرو های انسانی پیمانکار هیچ گونه ارتباط کار فرمایی منتصب به شرکت هواپیمایی خدمات ویژه نخواهند داشت و مسئولیت اجرایی کلیه ی قوانین و دستور العمل های مرتبط با سازمان امور مالیات ، اداره ی کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ... به عهده ی پیمانکار میباشد.

2-13- پیمانکار موظف است لیست نیرو های به کار گرفته شده را که مورد تایید مراجع ذیصلاح قرار گرفته است تهیه و به نماینده کار فرما تحویل نماید و در صورت استفاده از پرسنل جایگزین میبایست موضوع را حداقل 24 ساعت قبل یا کتبا به اطلاع نماینده کارفرما برساند.

3-13- ارائه کارت سلامت و بهداشت ، گواهی عدم سوپیشینه ، گواهی عدم اعتیاد و فتوکپی مدارک شخصی از قبیل تصاویر شناسنامه ، کارت ملی و مدرک تحصیلی برای کلیه ی افراد به کارگیری شده ضروری است .

4-13- پیمانکار صرفا مجاز به استفاده از نیروهایی خواهد بود که براساس قوانین کار جمهوری اسلامی ایران مجاز به فعالیت باشند و در صورت اثبات خلاف موضوع مسئولیت کلیه عواقب قانونی به عهده ی پیمانکار خواهد بود.

5-13- کلیه ی هزینه های نیرو های به کار گیری شده به عهده ی پیمانکار میباشد و عدم تهیه ی پوشاك مناسب و لازم در فصول مختلف توسط پیمانکار جهت نیرو ها ، موجب فسخ قرارداد همراه با ضبط ضمانت نامه ی انجام تعهدات خواهد شد.

6-13-در صورتی که صلاحیت کاری ، اخلاقی و ... هر یک از نیرو های به کارگیری شده در هر زمان و در طی مدت اجرای قرارداد توسط نماینده ی کار فرما تایید نگردد پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به جایگزینی نیرو اقدام نماید.

7-13-پیمانکار موظف است کلیه ی مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار موضوع فصل چهارم قانون کار را در مورد نیرو های خود رعایت نموده ودر صورت تخلف از این تعهد به هر نحوی (مستقیم و غیر مستقیم ) خسارتی متوجه کارفرما گردد پیمانکار موظف به جبران آنها خواهد بود و کار فرما در این مورد هیچ گونه تعهدی ندارد.

8-13- پیمانکار موظف است به منظور رعایت ماده 66 قانون تامین اجتماعی و یا شکایت احتمالی نیرو ها و یا افراد ثالث ، قبل از شروع به کار ، آنان را بیمه ی حوادث یا مسئولیت نموده و مدارک فوق را به کارفرما ارائه نماید .

9-13- پیمانکار موظف است یک نماینده ی تایید شده به کارفرما معرفی نماید تا در انجام بهتر امور با نماینده ی کارفرما همکاری کند. مضاف بر این که کلیه ی نظارت ها و دستورالعملها و شرح وظايف و هماهنگی ها از طریق نماینده كارفرما ابلاغ و اجرا میگردد.

10-13- هر گونه حوادث در خصوص کارکنان پیمانکار ( ازقبیل فوت و نقص عضو و...) که در حین انجام کار حادث گردد به عهده ی پیمانکار بوده و نامبرده میبایست در مراجع ذیصلاح حضور یافته و خسارات وارده را جبرا ن و پرداخت نماید.

11-13- پرداخت کلیه ی هزینه های مربوط اعم از حقوق و مزایای پرسنل ، پوشاك(لباس مناسب ،پوتين ،روپوش،چكمه،دستكش،كاپشن ، كفش ايمني و ....) مورد نیاز ، بیمه پرسنلی ، بیمه مسئولیت ، عوارض قانونی ، مالیات و ... به عهده ی پیمانکار خواهد بود.

12-13- به کارگیری نیرو هایی که دارای بیماری های دائمی بوده و بیماری های آنان موجب اخلال در امور محوله به ایشان گردد ، ممنوع بوده و در صورت مشاهده در به کار گیری موارد فوق و ایجاد اخلال و خسارت ، کارفرما حق دارد با اخذ خسارت وارده قرارداد را یک طرفه لغو و تضمین مربوطه را ضبط نماید.

13-13- كارفرما در خصوص غذا و سرويس اياب و ذهاب و ساير امكانات رفاهي پرسنل شركت هيچگونه مسئوليت و تعهدي ندارد.

14-13-كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمينه قانون كار ، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير مراجع ذيربط و ذيصلاح مسئوليت مستقيمي ندارد.

15-13- در صورت پرداخت کمک هزینه های رفاهی در مناسبت های خاص به کارکنان شرکت ، پیمانکار مکلف است نسبت به پرداخت معادل آن به پرسنل مشمول قرارداد خود اقدام نموده و مبلغ مربوطه را در صورت حساب ماهانه منظور و از کارفرما دریافت نماید.

16-13-پيمانكار موظف است موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران را رعايت نمايد و هر گونه پاسخگوي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيات هاي حل اختلاف كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد.

17-13-در صورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده پيمانكار مي باشد.

18-13- پیمانکار ملزم به صدور فیش حقوقی ماهیانه برای نیروهای خود می باشد.

19-13- پیمانکار موظف است تصویر قرارداد با کارکنان به کار گیری شده را به نماینده کارفرما ارئه نماید .

20-13- نیرو های موجود در اولویت به کار گیری قرار دارند .

14– تعهدات كارفرما:

1-14-پرداخت حقوق پرسنل پیمانکاری با نظارت امور مالی کارفرما انجام خواهد شد و بدین لحاظ امور مالی کارفرما ترتیبی اتخاذ می نماید تا ضمن حفظ حقوق پرسنل پیمانکار کلیه حق و حقوق منظور شده در قانون کار و قوانین بیمه تامین اجتماعی به پرسنل مربوطه پرداخت گردد.

2-14-كارفرما مكلف است ضمانت حسن انجام كار و اجراي كليه تكاليف قانوني و هر نوع پاسخگويي به مراجع ذيربط را از پيمانكار اخذ نمايد.

3-14-پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس ارائه لیست بیمه و اخذ تایید توسط نماینده کار فرما و پس از کسر كسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.

4-14-در صورت انجام كار اضافي حسب مورد براساس مقررات قانون كار و توافق بعمل آمده با درخواست كتبي كارفرما بازاي هر نفر از سقف مبلغ قرارداد پرداخت خواهد شد.

5-14- كار فرما متعهد مي شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختيار پيمانكار قراردهد.

15- تضامين:

1-15- بمنظور حسن اجراي قرارداد و نضمين انجام تعهدات از پيمانكار، ضمانتنامه معتبر و قانوني به شماره ............. مورخ .............. و به ميزان 10% كل قرارداد به مبلغ .............. اخذ گرديد كه در پايان زمان قرارداد در صورت تسويه حساب كامل ، قابل استرداد و ابطال خواهد بود.

2-15- كارفرما از هر صورتحساب ارائه شده توسط پيمانكار علاوه بر كسور قانوني ، معادل ده درصد بعنوان تضمين حسن انجام كار كسر و مابقي به پيمانكار پرداخت ميشود. ده درصد كسور تضمين حسن انجام كار پس از كامل مفاد قرارداد و درصورت تاييد كارفرما ، به پيمانكار پرداخت خواهد شد.

16- جرائم:

1-16- در صورتی که در انجام امور مورد قرار داد توسط هر یک از نیرو های به کار گیری شده خلل یا خسارتی وارد گردد کارفرما به شرح ذیل اقدام خواهد نمود :

2-16- در مرحله اول معادل سه برابر قیمت روزانه ی پیشنهادی برای هر روز جریمه منظور و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.

3-16- در مرحله ی دوم 2% جریمه از رقم کل مورد معامله کسر میشود.

4-16- در مرحله سوم 5% جریمه از رقم مورد معامله کسر می شود .

5-16- در مرحله چهارم موضوع در کمیسیون معاملات شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مطرح و کارفرما با حضور نماینده ی پیمانکار و ناظرین کار فرما موارد را بررسی و در صورت تایید ، کل مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار ضبط و قرارداد به صورت یک طرفه لغو میگردد.

6-16- در صورتي كه دستگاه اجرايي متوجه تخلف پيمانكار شود، پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق ذيحساب يا مسئول امور مالي ، حسب مورد انجام خواهد داد و متناسب با آن هزينه هاي مديريتي پيمانكار كاهش خواهد يافت.

7-16- در صورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي پيمانكار، كارفرما مي تواند به ميزان لازم از مبلغ قرارداد از محل مطالبات ، ضمانت نامه ها و سپرده هاي پيمانكار ، بعنوان وجه التزام اخذ و برداشت نمايد.

17- شرايط فوريت (فوس ماژور):

1-17- انجام و اجراي مفاد اين قرارداد براي طرفين لازم الاجرا بوده لذا در صورت بروز حادثه غير مترقبه و پيش بيني نشده (قوه قهريه) قرارداد به حالت تعليق در خواهد آمد و بلا فاصله پس از پايان حالت فوق طرفين قرارداد به ايفاي تعهدات خود با شرايط و در مدت قرارداد خواهد بود.

18- ساير شرايط:

1-18-كار فرما مي تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد.

2-18- کارفرما حق دارد در هر مرحله از عملیات نسبت به افزایش و کاهش موضوع قرارداد تا حداکثر 25% اقدام نماید .

3-18- پیمانکار و یا اعضای هیات مدیره شرکت پیمانکاری نباید از مشمولین قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند( مصوبه 29 دی ما 1337 ) و تا پایان اجرای قرار داد به هیچ عنوان نباید اشخاص مذکور را در قرارداد منعقده سهیم یا ذینفع نمایند .

4-18-چنانچه که معلوم شود که طرف قرارداد برای تحصیل موافقت کارگزاران شرکت در انعقاد قرارداد وجهی را به هر ترتیبی غیر مشروع ، کسب انتفاع نموده باشد شرکت حق فسخ قرارداد را داشته و راشی و مرتشی را نیز برای اعمال قانون به مقامات قضایی معرفی خواهد نمود .

5-18- كسورات قانونی برای طرفین قرار داد لازم الاجرا می باشد .

6-18- پیمانکار خود را متعهد میداند که قوانین مربوط به پول شویی را مطالعه نموده و خود را ملزم به اجرای آن بداند.7-18- شرايط ضميمه قرارداد جزو لاينفك قرارداد ميباشد.

19-حل اختلاف:

1-19- در صورتي كه اختلافي بين كارفرما و پيمانكار پيش آيد اعم از اينكه مربوط به اجراي قرارداد و يا مربوط به تفسير و تعبير هر يك از مواد قرارداد و ساير اسناد و مدارك پيوست قراداد باشد چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمايند هيئتي مركب از نمايندگان كارفرما و پيمانكار و يك نفر مرضي الطرفين نسبت به موضوع اتخاذ تصميم مي نمايند.

20-فسخ قرارداد:

1-20- در موارد ذيل قرارداد از طرف كارفرما قابل فسخ مي باشد.

2-20- تاخير در موضوع قرارداد بيش از يك ماه

3-20- عدم رضايت كارفرما از نحوه عملكرد پيمانكار و يا عدم پرداخت حقوق و دستمزد و مطالبات كاركنان تحت پوشش شركت پيمانكار

4-20- انتقال تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث بدون اجازه كار فرما

5-20- عدم كارايي ، توانايي مالي، فني و اخلاقي پيمانكار براي انجام موضوع قرارداد در مدت قرارداد

6-20- انحلال شركت پيمانكار

7-20- ورشكستگي پيمانكار

8-20- عدم اجراي هر يك از مواد قرارداد

9-20- هر گاه كارفرما قرارداد را به يكي از علل مشروحه فوق فسخ كند مراتب را كتباً به اطلاع پيمانكار مي رساند و حق خواهد داشت بدون احتياج به تشريفات قضائي و يا اداري مطالبات و ضمانتنامه هاي پيمانكار را به سود خود وصول و ضبط نمايد و پيمانكار حق هر گونه ادعاي در مراجع قضائي و صلاحيت دار را از خود سلب مي نمايد.

10-20- كارفرما حق دارد بنا به مصلحت خود نسبت به فسخ قرارداد در هر زمان قبل از انقضاي قرارداد اقدام نمايد و در عين حال موظف است يك ماه قبل از اجراي اين حق مراتب را كتباً به پيمانكار اغلام نمايد. در اين حالت كليه مطالبات پيمانكار را تا تاريخ فسخ قرارداد پرداخت و ضمانتنامه هاي پيمانكار را مسترد نمايد.

21- نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات:

نشاني كارفرما:

نشاني:

تلفن:

نشاني پست الكترونيك:

كد پستي:

نشاني پيمانكار:

نشاني:

تلفن:

نشاني پست الكترونيك:

كد پستي:

اين قرارداد در21 بند و58 رديف در 4 نسخه تهيه و تنظيم گرديده كه پس از امضاي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.
قزوین - کیلومتر 6 جاده قدیم تهران - روبروی انبار شرکت نفت
اخبار سایت

احتمال حمله ملخ در شش استان كشور

اجرايي شدن نظام نامه سيستم مديريت ايمني (SMS) Safty Managment System در فرودگاه قزوين

اتمام عمليات خط كشي باند، تاكسي وي و رمپ فرودگاه

بومي سازي فيلتر هواپيماي درومادر با همكاري مشترك سازمان هواپيمائي كشور و صنايع داخلي در سال اقتصاد مقاومتي

بالگرد دائمی هلال‌احمر در قزوین مستقر شد

نشست مدير عامل با مديران مجمع نظام صنفي كشاورزي کشور

خبرگزاري ايانا: استقرار دائمي هواپيماي اطفاء حريق در استان فارس

پرواز اولین هواپیمای فوق سبک با موتور انژکتور نصب شده در کشور

مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به ایانا خبر داد: وجود پایگاه هواپیماهای خدمات ویژه در استان‌های فارس، خوزستان و گرگان

مدير حفظ نباتات سازمان جهادكشاورزي استان ايلام: مبارزه هوايي و زميني با سن گندم در بيش از 10 هزار هكتار از مزارع اين استان

خبرگزاري ايانا: اخبار عملياتي سال جديد يگان هوايي خدمات ويژه در مصاحبه با مدير عامل

درج اخبار عملياتي شركت هواپيمايي خدمات ويژه در خبرگزاري فارس

برنامه نوسازي ناوگان هوايي شركت هواپيمايي خدمات ويژه

دريافت گواهينامه تعمير و نگهداري از سازمان هواپيمايي كشوري

افتتاح DATA CENTER شركت هواپيمايي خدمات ويژه

ارتقاء مدت اعتبار مجوز پروازي شركت هواپيمائي خدمات ويژه