صفحه اصلی تماس با ما پرسش و پاسخ امروز ۱ آبان ۱۳۹۸ فارسی English
شرايط شركت در مناقصهشرایط شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتي

شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به صورت حجمی

شرکت هواپیمایی خدمات ویژه در نظر دارد امور خدماتی خود را بر اساس واگذاری امور حجمی به استناد بخشنامه شماره38326/ت27506 مورخ 5/9/1381 هیات محترم وزیران ، به شرکت های خدماتی که دارای مجوز فعالیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی میباشند ،به شرح ذیل واگذار نماید :

الف) موضوع مناقصه

انجام امور خدماتی به صورت حجمی

ب) تاریخ و محل بازگشایی پاکت های ارائه شده :

پیشنهاد دهندگان باید پاکت های پیشنهادی "الف " و "ب " و" ج " خود را به صورت جداگانه لاک و مهر نموده و پاکت های مذکور را در لفاف مناسب بسته بندی و به صورت لاک ومهر شده تا پایان ساعت اداری روزچهار شنبه مورخ 14/11/94 به دبيرخانه شرکت هواپیمایی خدمات ویژه واقع در قزوین جاده ی قدیم تهران روبه روی انبار شرکت نفت فرودگاه قزوین تحویل دهند .

تاریخ بازگشایی پاکت های ارائه شده راس ساعت 13 روز شنبه تاریخ 17/11/94 در شرکت هواپیمایی خدمات ویژه خواهد بود .

حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده با ارئه معرفی نامه معتبر ، در جلسه مناقصه آزاد می باشد.

تبصره 1 : شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت ، به منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شده توسط شرکت هواپیمایی خدمات ویژه می باشد.

تبصره 2: در صورت بروز تعطیلات غیر منتظره و پیش بینی نشده ادارات دولتی در ایام برگذاری مناقصه به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند مناقصه ، به مهلت های مقرر در برنامه زمانی مناقصه ( برنامه زمانی مربوط به شروع و اتمام مهلت دریافت و تحویل اسناد ) به میزان ایام تعطیلات افزوده میگردد . ضمنا چنان چه ایام تعطیلات پیش بینی نشده مصادف با زمان بازگشایی پاکت ها و پیشنهاد ها باشد زمان بازگشایی به اولین روز کاری پس از تعطیلات مذکور موکول میگردد.

تبصره3: حد نصاب شركت كنندگان در مناقصه حداقل 2 مورد مي باشد.

ج) نحوه ی ارائه پاکت های پیشنهادی :

پاکت " الف " حاوی تضمین شرکت در مناقصه

مهر و امضاء

تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 20،000،000 ریال می باشد که باید در وجه شرکت هواپیمایی ویژه به یکی از صور ذیل در پاکت " الف " به صورت لاک ومهر شده تسلیم گردد :

 • اصل ضمانت نامه بانکی به نام شرکت هواپیمایی خدمات ویژه ، صادره توسط بانک های تجاری ایران با اعتبار 3 ماهه قابل تمدید برای مدت حداقل سه ماه
 • اصل ضمانت نامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند.

(فرمت ضمانتنامه مانند نمونه شماره يك ، مندرج در آئين نامه تضمين قوانين و مقررات معاملات دولتي ميباشد.)

 • اصل فیش واریزی به حساب شماره 450119693 بانک کشاورزی مركزي قزوين به نام شرکت هواپیمایی خدمات ویژه

تبصره 4 : پیشنهادات فاقد تضمین با غیر از روش های فوق بررسی نخواهد شد.

تبصره 5 : تضمین شرکت در مناقصه ی نفرات اول ودوم تا پایان عقد قرارداد نگهداری شده و تضمین سایر شرکت کنندگان پس از اعلام نتیجه مناقصه و تعیین برنده مسترد خواهد شد.

( نفر دوم در صورتی اعلام می گردد که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با نفر اول کمتر از مبلغ تضمین باشد )

تبصره 6: تضمین شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم نیز پس از ارائه ی ضمانت نامه ی انجام تعهدات توسط برنده مناقصه و انعقاد قرارداد با وی ، مسترد خواهد شد .

پاکت " ب " حاوی مدارک فنی و ضمائم مربوطه شامل :

ارائه تصویر پروانه یا گواهی معتبر فعالیت از اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی و سایر مراجع قانونی

 • نسخ مهر و امضا شده شرایط و مشخصات مناقصه فرمت قرارداد ( تمام صفحات ) با امضا اسناد توسط صاحبان امضا مجاز.
 • تصویر اساسنامه ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ( موضوع مناقصه میبایست در اساسنامه شرکت کنندگان قید گردیده باشد )
 • سوابق کاری مرتبط با موضوغ مناقصه ( حداقل دو مورد )
 • تکمیل فرم استعلام از امور مالی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه ( فرم پیوست )
 • شرکت کنندگان در مناقصه موظف به ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و ارائه کد کاربری خود میباشند.
 • گواهینامه ثبت مودیان مالیاتی
 • آخرین گزارش حسابرسی شده مربوط به سال قبل

تبصره 7 : در صورت ارائه مدارک مشروحه فوق و تائیدیه های اشاره شده ، پاکت " ج " با تشخیص کمیسیون معاملات باز گشایی خواهد شد.

پاکت " ج " حاوی پیشنهاد قیمت :

نرخ پیشنهادی باید به صورت ماهیانه و سالیانه با آنالیز ارائه شده و بر اساس فرم پیوست بدون خط خوردگی و بدون هیچ گونه قید و شرط و با مهر و امضا یکی از صاحبان امضا مجاز ، به صورت لاک و مهر شده ارائه شود .

تبصره 8 : پیشنهاد دهندگان میبایست نرخ پیشنهادی خود را به صورت مقطوع و با لحاظ نمودن کلیه ی هزینه های مرتبط و با احتساب افزایش ها ی احتمالی نرخ در سال آتی، ارائه نمایند .

مهر و امضاء

تبصره 9 : ارائه هر گونه پیثشنهاد خارج از فرم پیوست قابل پذیرش نخواهد بود.


مدت اعتبار پيشنهادات:

مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ گشايش پاكات، بمدت يك ماه ميباشد كه اين مدت حداكثر براي يك بار ديگر و به مدت 15 روز قابل تمديد است.

تضمین انجام تعهدات :

برنده ی مناقصه موظف است ظرف مدت حداکثر ده روز پس از اعلام کتبی نسبت به تسلیم تضمین انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام نماید و معادل 10% ارزش معامله ( کل قرارداد ) را به عنوان تضمین انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی در وجه شرکت هواپیمایی خدمات ویژه ارائه نماید در غیر این صورت تضمین شرکت در مناقصه بدون مراجعه به مراجع قضایی و تشریفات حقوقی توسط شرکت هواپیمایی خدمات ویژه ضبط و وصول خواهد شد .

تبصره 10 : تضمین انجام تعهدات پس از اجرای کامل تعهدات مندرج در قرارداد فی مابین و خاتمه قرارداد ، برگشت داده خواهد شد .

مدت قرار داد :

مدت قرارداد یک سال کامل شمسی از تاریخ 1/1/95 لغایت 29/12/95 می باشد .

با توجه به این که پیمانکار به عنوان کار فرمای نیرو های به کارگیری شده تلقی میگردد لذا پرداخت حقوق و دستمزد و حق السعی و سایر مزایای نیرو های تحت امر ( موضوع ماده 34 قانون کار ) به عهده ی پیمانکار بوده و نام برده در رعایت کلیه ی قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی مسئولیت داشته و نیرو های انسانی پیمانکار هیچ گونه ارتباط کار فرمایی منتصب به شرکت هواپیمایی خدمات ویژه نخواهند داشت و مسئولیت اجرایی کلیه ی قوانین و دستور العمل های مرتبط با سازمان امور مالیات ، اداره ی کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ... به عهده ی پیمانکار میباشد.

ه) مبلغ قرار داد

مبلغ قرار داد با توجه به حجم کار مورد نیاز و سایر هزینه های مرتبط با آن به صورت سالیانه و مقطوع برای کل کار.............................. خواهد بود .(مبلغ در جدول اعلام قيمت درج گردد)

تبصره 11 : ارائه پیشنهاد نرخ سالیانه ضروری است لیکن پرداخت بر اساس عملکرد(یک دوازدهم ) در هر ماه پس از ارائه ی صورت حساب بر اساس نمونه ی ارائه شده ی معاونت مالیات بر ارزش افزوده ( ماده ی 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده ) خواهد بود .

تبصره 12 :ارزیابی مالی نرخ های پیشنهادی بر اساس حداقل دستمزد و مزایای قانون کار به حداقل نیازمندی ابزار و پرسنل به کار گیری شده خواهد بود لذا ارائه لیست آنالیز قیمت پیشنهادی ضروری است ضمنا در ارائه لیست آنالیز میبایست کلیه ی هزینه های حق السعی کار کنان برای طول مدت یک ساله پیش بینی گردد و در این خصوص هیچ گونه افزایش نرخی تحت هیچ عنوان پس از عقد قرارداد پذیرفته نخواهد شد.

مهر و امضاء

و) تعهدات پیمانکار

پیمانکار موظف است لیست نیرو های به کار گرفته شده را که مورد تایید مراجع ذیصلاح قرار گرفته است تهیه و به نماینده کار فرما تحویل نماید و در صورت استفاده از پرسنل جایگزین میبایست موضوع را حداقل 24 ساعت قبل یا کتبا به اطلاع نماینده کارفرما برساند.

تبصره 13 : ارائه کارت سلامت و بهداشت ، گواهی عدم سوپیشینه ، گواهی عدم اعتیاد و فتوکپی مدارک شخصی از قبیل تصاویر شناسنامه ، کارت ملی و مدرک تحصیلی برای کلیه ی افراد به کارگیری شده ضروری است .

تبصره 14 : پیمانکار صرفا مجاز به استفاده از نیرو هایی خواهد بود که براساس قوانین کار جمهوری اسلامی ایران مجاز به فعالیت باشند و در صورت اثبات خلاف موضوع مسئولیت کلیه عواقب قانونی به عهده ی پیمانکار خواهد بود.

تبصره 15 : نیرو های موجود در اولویت به کار گیری قرار دارند .

 • در صورتی که در انجام امور مورد قرار داد توسط هر یک از نیرو های به کار گیری شده خلل یا خسارتی وارد گردد کارفرما به شرخ ذیل اقدام خواهد نمود :
 • در مرحله اول معادل سه برابر قیمت روزانه ی پیشنهادی برای هر روز جریمه منظور و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.
 • در مرحله ی دوم 2% جریمه از رقم کل مورد معامله کسر میشود.
 • در مرحله سوم 5% جریمه از رقم مورد معامله کسر می شود .
 • در مرحله چهارم موضوع در کمیسیون معاملات شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مطرح و کارفرما با حضور نماینده ی پیمانکار و ناظرین کار فرما موارد را بررسی و در صورت تایید ، کل مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار ضبط و قرارداد به صورت یک طرفه لغو میگردد.

تبصره16 : کلیه ی هزینه های نیرو های به کار گیری شده به عهده ی پیمانکار میباشد و عدم تهیه ی پوشاك و تجهيزات مناسب و لازم در فصول مختلف توسط پیمانکار جهت نیرو ها ، موجب فسخ قرارداد همراه با ضبط ضمانت نامه ی انجام تعهدات خواهد شد.

 • در صورتی که صلاحیت کاری ، اخلاقی و ... هر یک از نیرو های به کارگیری شده در هر زمان و در طی مدت اجرای قرارداد توسط نماینده ی کار فرما تایید نگردد پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به جایگزینی نیرو اقدام نماید.
 • پیمانکار موظف است کلیه ی مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار موضوع فصل چهارم قانون کار را در مورد نیرو های خود رعایت نموده ودر صورت تخلف از این تعهد به هر نحوی (مستقیم و غیر مستقیم ) خسارتی متوجه کارفرما گردد پیمانکار موظف به جبران آن ها خواهد بود و کار فرما در این مورد هیچ گونه تعهدی ندارد.

تبصره 17 : پیمانکار موظف است به منظور رعایت ماده 66 قانون تامین اجتماعی و یا شکایت احتمالی نیرو ها و یا افراد ثالث قبل از شروع به کار ، آنان را بیمه ی حوادث یا مسئولیت نموده و مدارک فوق را به کارفرما ارائه نماید .

 • پیمانکار موظف است یک نماینده ی تایید شده به کارفرما معرفی نماید تا در انجام بهتر امور با نماینده ی کار فرما همکاری کند. مضاف بر این که کلیه ی نظارت ها و دستورالعمل ها و شرح وظلیف و هماهنگی ها از طریق نماینده ابلاغ و اجرا میگردد.

مهر و امضاء

 • پیمانکار تحت هیچ عنوان حق واگذاری عملیات موضوع قرارداد را تا پایان زمان آن به صورت کلی و جزئی به غیر را ندارد و در صورت وقوع تخلف کار فرما اختیار دارد راسا و به طور یک طرفه قرارداد را فسخ و ضمن ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات ، خسارات احتمالی را از محل مطالبات وی برداشت و مازاد آن را هم از پیمانکار مطالبه نماید.
 • هر گونه حوادث در خصوص کارکنان پیمانکار ( ازقبیل فوت و نقص عضو و...) که در حین انجام کار حادث گردد به عهده ی پیمانکار بوده و نام برده میبایست در مراجع ذیصلاح حضور یافته و خسارات وارده را جبران و پرداخت نماید.
 • پرداخت کلیه ی هزینه های مربوط اعم از حقوق و مزایای پرسنل ، پوشاك مورد نیاز (لباس- پوتين – روپوش- چكمه- دستكش- كاپشن – كفش ايمني و ... ) ، بیمه پرسنلی ، بیمه مسئولیت ، عوارض قانونی ، مالیات و ... به عهده ی پیمانکار خواهد بود.
 • به کارگیری نیرو هایی که دارای بیماری های دائمی بوده و بیماری های آنان موجب اخلال در امور محوله به ایشان گردد ، ممنوع بوده و در صورت مشاهده در به کار گیری موارد فوق و ایجاد اخلال و خسارت کارفرما حق دارد با اخذ خسارت وارده قرارداد را یک طرفه لغو و تضمین مربوطه را ضبط نماید.
 • پیمانکار و یا اعضای هیات مدیره شرکت پیمانکاری نباید از مشمولین قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند( مصوبه 29 دی ما 1337 ) و تا پایان اجرای قرار داد به هیچ عنوان نباید اشخاص مذکور را در قرارداد منعقده سهیم یا ذینفع نمایند .
 • پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس ( یک دوازدهم ) هر ماه پس از ارائه صورت حساب بر اساس نمونه ارائه شده توسط سازمان مالیات بر ارزش افزوده ( ماده19 ) وارائه لیست بیمه و اخذ تایید توسط نماینده کار فرما و پس از کسر كسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 18: در صورت پرداخت کمک هزینه های رفاهی در مناسبت های خاص به کارکنان شرکت ، پیمانکار مکلف است نسبت به پرداخت معادل آن به پرسنل مشمول قرارداد خود اقدام نموده و مبلغ مربوطه را در صورت حساب ماهانه منظور و از کارفرما دریافت نماید.

 • پرداخت حقوق پرسنل پیمانکاری با نظارت امور مالی کارفرما انجام خواهد شد و بدین لحاظ امور مالی کارفرما ترتیبی اتخاذ می نماید تا ضمن حفظ حقوق پرسنل پیمانکار کلیه حق و حقوق منظور شده در قانون کار وقوانین بیمه تامین اجتماعی به پرسنل مربوطه پرداخت گردد.

تبصره18: پیمانکار ملزم به صدور فیش حقوقی ماهیانه برای نیروهای خود می باشد.

تبصره 19 : پیمانکار موظف است تصویر قرارداد با کارکنان به کار گیری شده را به نماینده کارفرما ارئه نماید .

تبصره 20: رعایت موارد فوق رافع مسئولیت در قبال پرسنل نخواهد بود.

تبصره 21 : کارفرما حق دارد در هر مرحله از عملیات نسبت به افزایش و کاهش موضوع قرارداد تا حداکثر 25% اقدام نماید .

سایر شرایط :

 • شرکت های خدماتی که از سازمان ها و دوایر بزرگ دولتی حسن سابقه ارائه نمایند در شرایط مساوی اولویت خواهند داشت.
 • کارفرما حق دارد در مدت قرار داد اقدام به فسخ نماید در این صورت مراتب را 15 روز قبل از اعمال حق فسخ ، کتبا به پیمانکار اعلام می نماید.
 • چنانچه که معلوم شود که طرف قرارداد برای تحصیل موافقت کارگزاران شرکت در انعقاد قرارداد وجهی را به هر ترتیبی غیر مشروع ، کسب انتفاع نموده باشد شرکت حق فسخ قرارداد را داشته و راشی و مرتشی را نیز برای اعمال قانون به مقامات قضایی معرفی خواهد نمود .
 • شرکت در مناقصه هیچ گونه حقی را برای مناقصه گر ایجاد نمی نماید.
 • کسورات قانونی برای طرفین قرار داد لازم الاجرا می باشد .
 • پیمانکار خود را متعهد میداند که قوانین مربوط به پولشویی را مطالعه نموده و خود را ملزم به اجرای آن بداند.

- هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

مهر و امضاء

اينجانب ....................مدير عامل/نماينده داراي امضاء مجاز شركت................................ كليه مفاد شرايط شركت در مناقصه انجام امور خدماتي فوق را مطالعه نموده و با آگاهي كامل آن را مي پذيرم. /م

قزوین - کیلومتر 6 جاده قدیم تهران - روبروی انبار شرکت نفت
اخبار سایت

احتمال حمله ملخ در شش استان كشور

اجرايي شدن نظام نامه سيستم مديريت ايمني (SMS) Safty Managment System در فرودگاه قزوين

اتمام عمليات خط كشي باند، تاكسي وي و رمپ فرودگاه

بومي سازي فيلتر هواپيماي درومادر با همكاري مشترك سازمان هواپيمائي كشور و صنايع داخلي در سال اقتصاد مقاومتي

بالگرد دائمی هلال‌احمر در قزوین مستقر شد

نشست مدير عامل با مديران مجمع نظام صنفي كشاورزي کشور

خبرگزاري ايانا: استقرار دائمي هواپيماي اطفاء حريق در استان فارس

پرواز اولین هواپیمای فوق سبک با موتور انژکتور نصب شده در کشور

مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به ایانا خبر داد: وجود پایگاه هواپیماهای خدمات ویژه در استان‌های فارس، خوزستان و گرگان

مدير حفظ نباتات سازمان جهادكشاورزي استان ايلام: مبارزه هوايي و زميني با سن گندم در بيش از 10 هزار هكتار از مزارع اين استان

خبرگزاري ايانا: اخبار عملياتي سال جديد يگان هوايي خدمات ويژه در مصاحبه با مدير عامل

درج اخبار عملياتي شركت هواپيمايي خدمات ويژه در خبرگزاري فارس

برنامه نوسازي ناوگان هوايي شركت هواپيمايي خدمات ويژه

دريافت گواهينامه تعمير و نگهداري از سازمان هواپيمايي كشوري

افتتاح DATA CENTER شركت هواپيمايي خدمات ويژه

ارتقاء مدت اعتبار مجوز پروازي شركت هواپيمائي خدمات ويژه